A keresztény útkeresés és a világ

img

Az igazi problémát, amellyel ma konfrontálódunk az értelemnek a valóság nem anyagi dimenziója iránti vaksága. (J. Ratzinger 1995.) Racionális okoskodás ugyan nem vezet Isten létének bizonyítására, inkább e létezés (logikai) "szükségességének" felismerését eredményezi, mintegy utal rá. Mint ahogy füllel nem lehet megállapítani, hogy nincs fény, vagy szemmel azt, hogy nem hallható hang, ugyanúgy racionális eszközökkel lelhetetlen bebizonyítani Isten nemlétét. Istent ugyanis a szellem segítségével lehet felismerni, mert Isten szellem. Ahhoz azonban, hogy Isten létezésében hinni lehessen, szükséges, hogy legyenek a világban hiteles és észzerű jelek, amelyek ezt alátámasztják. Az értelemnek elégséges okkal kell rendelkezni ahhoz, hogy az ember a hitre hagyatkozhasson. A hit egyúttal az értelem meggyőződése is (Ivancic 2008 - II. János Pál "Fides et ratio" 1999)

"Kutatások bizonyítják, hogy háborúk és szükösség idején az ember egészsége jobban funkcionál, mint békében és jólétben. (A. Jores 1998) Az előbbi helyzetekben ugyanis az ember egyszerűen rákényszerül, hogy felmérje és felismerje valós helyzetét. Amikor viszont úgy gondolja, hogy tetszés szerint rendelkezhet önmaga és embertársai felett, tipikus humán betegségek fejlődnek ki benne, amelyből csak belső értés és átalakulás útján gyógyulhat ki. M. Buber azt írja - Az ember az, amivé potenciálisan válhat, felülemelkedve önmagán, és arra hivatott, hogy "beilleszkedjék az élet értelmébe" (az élet értelmén belül megtalálja a helyét). Ha ennek a küldetésnek nem tesz eleget, egzisztenciális bűntudat keríti hatalmába, amely - Bauber szerint - mindig akkor jelentkezik, "amikor kilép az emberi világ rendjéből" Az emberi értelem felismeri az emberi élet természetes irányát, lelkiismeretet magában hordoz egyfajta tudást lénye legbelső magváról." (Ivancic 2008.)

"Szeretetteljes légkörben az ember azzá "érik" aminek lenni hivatott. - Amíg tehát a szeretet, mint elemi mozgatóerő, az élet értelme és az egészség irányába mozdítja az embert, addig a szeretet hiánya a halál, a betegségek és a bűnös tettek előidézője. A keresztény tanítás szerint Isten szeretet, ezért logikus, hogy az ember mint teremtmény, függ a szeretettől. "Más szóval az ember akkor egészséges, ha felismeri, megtalálja létértelme struktúráját. A kereszténységben ezt a létértelmet Istennek nevezik, aki Jézus Krisztusban nyilatkoztatta ki önmagát. E struktúra elfogadása a hit." (Ivancic 2008.)

További gondolatok a boldogságról az evangélium alapján